ساخت مخازن ذخيره آب خام و تصفيه شده واحد تامين و تصفيه آب
جم, ایران
کارفرما: طرح گاز طبيعي کنگان

ساخت مخازن ذخيره آب خام و تصفيه شده واحد تامين و تصفيه آب

سال شروع: 1991
سال خاتمه: 1994
نفر-ساعت: 270,000
مبلغ قرارداد: 3,010,000,000 ریال
زمینه فعالیت:
تصفیه آب
خدمات انجام گرفته:
اجراي عمليات سيويل - ساختماني - مكانيكال - برق - ابزار دقيق و ساخت مخازن ذخيره آب خام و تصفيه شده واحد تامين و تصفيه آب - شهرستان جم