پتروشيمي LAB كرمانشاه (به عنوان عضوي از همپا)
کرمانشاه, ایران
کارفرما:شرکت پتروشيمی بيستون

پتروشيمي LAB كرمانشاه (به عنوان عضوي از همپا)

تصاویر دیگر پروژه:سال شروع: 2002
سال خاتمه: 2004
نفر-ساعت: 200,000
مبلغ قرارداد: 320,000,000,000 ریال
زمینه فعالیت:
پتروشیمی
خدمات انجام گرفته:
سیویل ، لوله کشی ، نصب مخزن ،مکانیکال ، الکتریکال ، ابزار دقیق ، پیش راه اندازی