سیستم فلر و خط فلر پتروشيمي پارس
عسلویه, ایران
کارفرما:شرکت پتروشیمی پارس

سیستم فلر و خط فلر پتروشيمي پارس

تصاویر دیگر پروژه:سال شروع: 2003
سال خاتمه: 2004
نفر-ساعت: 500,000
مبلغ قرارداد: 68,800,000,000 ریال
زمینه فعالیت:
پتروشیمی
خدمات انجام گرفته:
انجام کارهای سيويل ، مکانيکال و برق مربوط به سیستم فلر و خط فلر - پتروشيمي پارس- عسلویه