هیات مدیره شرکت رادیرا


محمود جنیدی

مدیرعامل

متولد: 1321، سیرجان
تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، 1352

سوابق کاری :

 • شرکت رادیرا (از 1360 تاکنون)
  زمینه کاری: مهندسی و ساخت
  سمت : مدیرعامل
 • کنسرسیوم دی-سرا (از 1357 تا 1360)
  زمینه کاری: مهندسی و ساخت
  سمت : معاون مدیرعامل
 • شرکت سرا (از 1353 تا 1357)
  زمینه کاری: احداث پایگاه نیروی هوائی خارک
  سمت : معاون کارگاه
 • پالایشگااه نفت پارس (از 1352 تا 1353)
  زمینه کاری: پیمانکاری
  سمت : مهندس دفتر فنی


محمود حسینی کلهرودی

رییس هیات مدیره

متولد: 1328، تهران
تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، 1352

سوابق کاری :

 • شرکت رادیرا (از 1360 تاکنون)
  زمینه کاری: مهندسی و ساخت
  سمت : رییس هیات مدیره
 • شرکت خدمات مهندسی بوتان (از 1354 تا 1360)
  زمینه کاری: خدمات مهندسی
  سمت : مدیر مهندسی


علی ترابزاده

عضو هیات مدیره

متولد: 1330، مشهد
تحصیلات: فوق دیپلم تاسیسات حرارتی ، انستیتو تکنولوژی مشهد

سوابق کاری :

 • شرکت رادیرا (از 1360 تاکنون)
  زمینه کاری: مهندسی و ساخت
  سمت : عضو هیات مدیره
 • کنسرسیوم دی-سرا (از 1357 تا 1360)
  زمینه کاری: ساختمانهای لویزان-پرندک
  سمت : رییس کارگاه
 • شرکت سرا (از 1353 تا 1357)
  زمینه کاری: پایگاه نیروی هوایی خارک و خارکو
  سمت : سرپرست اجرایی تاسیسات


عباس سبکرو

عضو هیات مدیره

متولد: 1327، کاشان

تحصیلات: دیپلم – کاشان
کارشناس تجربی راه و ساختمان

سوابق کاری :

 • شرکت رادیرا (از 1361 تاکنون)
  زمینه کاری: مهندسی و ساخت
  سمت : عضو هیات مدیره
 • کنسرسیوم دی-سرا (از 1357 تا 1361)
  زمینه کاری: ساختمان پادگان پرندک
  سمت : مسئول اجرا
 • شرکت سرا (از 1350 تا 1357)
  زمینه کاری: پایگاه نیروی هوایی مهرآباد ، خارک و خارکو
  سمت : مسئول اجرا