خط مشی کنترل کیفی

شرکت رادیرا نسبت به تأمین سطح کیفی مطلوب خدمات عرضه شده به کارفرمایان خود متعهد است.

مهم ترین هدف ما دستیابی به کیفیت بالا در پروژه ها با حفظ محدودیت های مالی و چهارچوب زمانی تعهد شده به کارفرما در کنار قوانین و مقررات ذیربط است.

تحقق اهداف کیفی تعیین شده، مسئولیت تمامی کارکنان در همه سطوح سازمانی است.

هر بخش و هریک از کارکنان شرکت که مسئولیت های موثر بر کیفیت را بر عهده دارد باید همگام با سایر بخش ها نسبت به تحقق اهداف کیفی شرکت تلاش کند و موانع و مشکلات را شناسایی و با به کارگیری امکانات و منابع مورد نیاز آن ها را برطرف کند.

ما برای حفظ و بهبود مستمر نظام مدیریت کیفیت شرکت تلاش می کنیم.