خط مشی ایمنی

 خط مشی ما فراهم ساختن محيط کاری ايمن و هدايت همة کارها به شيوه ای است که مخاطره ای برای افراد نداشته باشد و از وارد آمدن خسارت به تجهيزات و دارايي ها پيشگيری شود.
 اين مسؤوليت اصلی فرد فرد کارکنان در کارگاه است.
 همة سرپرستان مسؤول جلوگيری از بروز حوادث و ايجاد ايمنی در تمامی کارهای تحت سرپرستی خود هستند.
 با توجه صحيح، هوشياری و همکاری همگانی ما خواهيم توانست پروژه هايي عاری از حادثه داشته باشيم.