زمینه های فعالیت شرکت رادیرا

Radira's Fields of Activities

شرکت رادیرا با پشتوانه دانش و تجربه در عالیترین سطوح در عرصه های گوناگونی چون نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، تصفیه و انتقال آب و ... خدمات مورد نیاز را ارائه می کند.