گردش مالی سالانه

به ترتیب سال
به ترتیب سال میلادی گردش به ریال
2009-2010 2,991,422,453,545
2008-2009 1,952,760,137,314
2007-2008 670,243,425,855
2006-2007 727,423,738,279
2005-2006 972,742,556,139