نیروی انسانی

دفتر مرکزی
شرح تعداد
مدیر پروژه 4
مهندس سیویل 8
مهندس سازه 6
مهندس معماری 6
مهندس فرآیند 4
مهندس مکانیک 8
مهندس لوله کشی 6
مهندس ایمنی 3
مهندس برق 4
مهندس ابزار دقیق دقیق 4
مهندس صنایع 8
مهندس فناوری اطلاعات 1
مهندس خرید 4
مالی 10
اداری 4
خدمات 10
جمع 90
مهندسین کارگاه
شرح تعداد
مهندس سیویل 22
مهندس سازه 18
مهندس معماری 12
مهندس مکانیک 16
مهندسHVAC 4
مهندس لوله کشی 20
مهندس برق 8
مهندس ابزار دقیق دقیق 8
مهندس مواد 6
مهندس کنترل کیفیت 18
مهندس صنایع 18
جمع 150
کارکنان کارگاه ها
شرح تعداد
تکنسین سیویل 45
تکنسین مکانیک 40
تکنسین لوله کشی 50
تکنسین برق و ابزار دقیق دقیق 42
تکنسین کنترل کیفیت 35
سرپرست اجرایی 40
سركارگر 55
نصاب 98
جوشکار 120
غیره 355
جمع 875