امکانات شرکت رادیرا  1. دفتر مركزي:  453 متر مربع
  2. كارگاه ساخت: 2800 متر مربع
  3. انبار مركزي: 3000 متر مربع